Xem Phim Bá Chủ Bãi Thượng Hải Xem Phim Bá Chủ Bãi Thượng Hải

Đạo diễn: Đang cập nhật,
Diễn viên: Trần Đình Oai vai Đỗ Quốc Sanh - Từ Thiếu Cường - Mạch Cảnh Đình - Vương My - Lưu Ngọc Đình,
Thể loại: Phim Hành Động,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Thời lượng: 30 Tập
Năm phát hành: 1993

[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuQ4akcDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3UzF9dtV1c13jNjX5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1aZUMnOHRFWEclZzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW3HLEazMVdnNWlJOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NzGBRANzx1ZONtU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1CRjhDRmF0VAI1LLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAZ0S0RZxnb1MmMjOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cU77g9t0V9FROVp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1wMn3Sx4FqWAkoSLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVMTeLMjTW3mSjGjOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3dEa0dAY0gpJSLWc5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj07V472etV0YzYzdzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUhMcDc2x03NQAE0OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3eUFILW71U9byULb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1hSp3IVUszVE3pVLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWFUN0ltM4aFxDMZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xBlYMzdKMtVxSDX5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj10c4MIdLdTd1RtZzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVR0VAtMMtJtOU3jOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3g1p9ZzJQZ1VnZUE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1xYpRWeEl0UmRBZzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWFrLAtIN1MrSDtROwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3c9VlVFRKQ0huMn85Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj14g1dhN9VyWB7vxzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWkmL0tTx0J2emVFOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3eAY2cFMUU1JLWp05Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1Mg0F9dDZwcnJnZzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUJBVnJZdDMSTWazOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SLtWZzQ4cpb4xDb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1QcBkWWFMyZFc1RLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUajRERHdFIygnw0OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3A0FSR4RzS0drMAc5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1NSjtDRp37ZDtUSLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWMzgtp1VB3mVF3MOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3eDUwLBd7LzRiTWs5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1GQzZxUWVrYp1VNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLJsOEaVxFc7OUMFOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cLJ2c0FrSDhsWpU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1hdEFTSjtxY1Z7dzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUbaOUdPRtMoMAVROwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3U1tOcjJ1xWhfZWN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1IxzMBNU0lL1ZngzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUIyxWJtQmY0RBhJOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3eWarL1ZiWBRJRHN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1jN0dIc1VPS9FYQLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUw2Q1FQV0RLgW82OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NLZ7V9FyeU7MOEU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0wdVGMg0MlcVGAODsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLX9gjVCdFJmxmdZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3MHJlNtdmRBb7MHN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1uetMWM1ZuZtGIYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLd1A4Fkd0JFQUaMOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3U4ZALpZ6cLt4QtU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1LMWJ2djb0NmYwMDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAhVxFM0V9FLLB7JOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SLRaeHFURLdBMBc5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1LSphQSAo7WHRTLLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVGzdzUzeAtydzZ9OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NBdPL4hDSpaTZ9N5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1PSHdmU4lOc9FtWAaFgnQ5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1PY0F4YnwwSpRqZ9w=|[/id]
Tag: , , ,
Xem Phim Bá Chủ Bãi Thượng Hải
Xem Phim Bá Chủ Bãi Thượng Hải tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối