Xem Phim Ỷ Thiên Đồ Long ký | Mã Cảnh Đào (40/40)

Xem Phim Ỷ Thiên Đồ Long ký | Mã Cảnh Đào
Đạo diễn: Vu Mẫn
Diễn viên: Đặng Siêu, An Dĩ Hiên, Lưu Cạnh, Hà Trác Ngôn, Lý Thuấn
Nhà sản xuất: Hoa Nghị
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 40 tập
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Năm sản xuất: 2009

Ỷ Thiên Đồ Long ký (Heaven Sword and Dragon Saber) từng được dựng thành phim truyền hình nhiều lần. Tô Hữu Bằng (Alec Su), Mã Cảnh Đào (Ma Jingtao), Lương Triều Vỹ (Tony Leung), Ngô Khải Hoa (Chi Hwa Wu) và Trịnh Thiếu Thu (Zheng Shaoqiu) đều đã rất thành cônng khi đảm nhận vai chính - Trương Vô Kỵ (Zhang Wu Ji). Lần này, tổng giám chế Trương Kỷ Trung (Zhang Jizhong) và tổng đạo diễn Vu Mẫn (Yu Min) chọn Đặng Siêu (Tang Chao) đóng vai nhân tài võ hiệp lừng danh này. Diễn viên An Dĩ Hiên (Xuan An) đóng Quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn (Zhao Min). Phim do Triệu Tiễn (Zhao Jian) chỉ đạo võ thuật.[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuLOB5p47mIHRk2gq/gncbNWE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUk7S9FuS0MscWkRfDFiO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0axFtPUHJwczF0g9waYzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3N0k2OWJKWAFYYnd8NWQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAE2dphkL4kTWUcwfDJhO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ExVGuVW0yYVdug9wyYjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cVRPgEJwUW3yWBl8NnN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLGRLBplep7WWHFmfDJpO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1HSHZqVWdSRLV6SAwzYLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3MtF4MAFsg4U0Z438N4I5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KARAM9p9ZHRTWUavfDMjO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0yS0JHQU7NVLh2c9wzZDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3dWQ1Q0JtZnlkWEt8MBE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVkQLDGDY4MyxmkVfDRiO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1wQpt6gUasULJsSAw0YzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WHZWVAt2REpzU018MBQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWk4Sp7aQWJMUFhJfFZkZARzdWIbNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WU3TMFkjcpNzZVF8NjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NthpZUMHVmMlYVF8NzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3N4tnd9E1gHJNcLG8MDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WDN4UB2len8yRjG8MLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ODdDQn3Tdn7Ux4d8MjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3M0kren3rd9hSY018MzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3L1dSLBowVFJaQmM8ODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gUdqLzJ9OF37YWM8OLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZWpyMEVvOUh9S438NLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLGHZtkLxp7nMjZRfDEaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1YgnJ2cEMwcnkIY9waNjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cDMlWWRBgFGkxBd8NLN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLModAZnMmZEM0hrfDE0O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj14cHG6Y0RvN0dHY9waMLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3M1ZIUEkpRDZyxtF8NLY5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUJuYmRNQ0t0UHV9fDE9O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj00MjhAgDVDUFZSY9waODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xE1YeplLNFh7MB38NLp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUtlM1RWgDhWdB3jfDIwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1BY41OSmRFg0F0UAwyNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZWZ2M0kuZ409SVF8NjI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVJ9xDZBYzN0SWZVfDIzO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1vLjclMWw4RnkURAwyMDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NphAMn7YLWafcEt8NjU5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUElxDVBOBo2UBRRfDI4O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj00eARycmMIMtkjY9wyMzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3QzFhQtMfYLGsgpt8Njb5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUZJL4apLHY7RBd9fDI7O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj11WF3fLFN4M9IaZ9wzNDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LzhognYlejI7ept8NzE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW0wQzIwUBMpUDUwfDNyO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1oei1wMFZTNUl4c9wzNzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3dFNzSVJaUUJ1Z018NzQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUkYYAolc4ksx9IwfDN1O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj01VBRzxVZLNDRfWAwzMjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SFX7TVY0TVhreB38Nzc5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUaaQ1dzQVc0OBJVfDN2O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0wMEw9xU0lQt34OHwzOWE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUkmSVJlcAX0RnJmfDN7YjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cUthxLVKdVGJNUt8NztjO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1lODhpgnVkU13iOHw0NBE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU1kSjRsdERrYjGvfDQwYjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3YU7xQU1xSEh9Ytt8MDXlRW7pO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1BNAVsgHdSUVkBLAw=[/id]


Xem Phim Online, Xem Phim Hay Nhat 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Phim Truc Tuyen
Tag:
Xem Phim Ỷ Thiên Đồ Long ký | Mã Cảnh Đào (40/40)
Xem Phim Ỷ Thiên Đồ Long ký | Mã Cảnh Đào (40/40) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối