Xem phim Khuynh Thành Tuyệt Luyến |Thanh Cung Tuyệt Luyến 49/49

Diễn viên chính Lý Thạnh vai Mỹ Ly (trắc phúc tấn của Tĩnh Hiên) Hà Thạnh Minh vai Tĩnh Hiên (Khánh vương gia) Vương Kha vai Tố Doanh (phúc tấn của Tĩnh Hiên)

 Xem phim Khuynh Thành Tuyệt Luyến |Thanh Cung Tuyệt Luyến 49/49


Thể loại: Tình cảm, cổ trang
Đạo diễn: Thẩm Di, Hà Đông Hưng, Châu Quốc Đông
Biên kịch: Hứa Văn Linh, Trần Thế Long
Nguyên tác: Tuyết Linh Chi
Tiểu thuyết: Thương ly
Ngói xanh tường đỏ, khói sóng ngập trời nơi ngự hoa viên.
Khi nàng mang theo vẻ bướng bỉnh thiếu nữ nói với hắn, “Tĩnh Hiên ca ca, ta thích huynh.”
Tĩnh Hiên lạnh lùng hồi tuyệt, “Nhưng ta không thích cô!”
Diễn viên chính
Lý Thạnh vai Mỹ Ly (trắc phúc tấn của Tĩnh Hiên)
Hà Thạnh Minh vai Tĩnh Hiên (Khánh vương gia)
Vương Kha vai Tố Doanh (phúc tấn của Tĩnh Hiên)
Điền Gia Đạt vai Vĩnh Hách
Đặng Sa vai Tang Châu (phúc tấn của Vĩnh Hách)
Phan Nghinh Tử vai Hiếu Trang Văn hoàng hậu
Vương Tân vai hoàng đế Khang Hy
Ninh Tử vai Ngọc ma ma (ma ma của Hiếu Trang)
Hoàng Văn Hào vai Ninh vương (phụ thân của Tang Châu)
Vương Hy Duy vai Tĩnh phi
Đới Xuân Vinh vai Thái phúc tấn (ngạc nương của Tĩnh Hiên)
Nội dung chính: "Khuynh thành tuyệt luyến" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thương ly" của tác giả Tuyết Linh Chi.
Hình ảnh  phim Khuynh Thành Tuyệt Luyến |Thanh Cung Tuyệt Luyến 49/49

Hình ảnh  phim Khuynh Thành Tuyệt Luyến |Thanh Cung Tuyệt Luyến 49/49

Hình ảnh  phim Khuynh Thành Tuyệt Luyến |Thanh Cung Tuyệt Luyến 49/49

Video

Xem phim online nhanh nhất tại http://phim.tructuyen.org/ | Xem tivi | Xem phim | Karaoke | Chat | hai hoai linh
[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuNUE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3CcBapQnRqc08yctk6Wn1aSn2yZB07LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDFCO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZVVheElhQntHgBhPxnFPQUdDQnawLp1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTy1WcLYaU9tBYpdwxUM0V0RhgWMtODtMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NpE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3WZ0U2dUI0OC1LS474S0lUUAGjMy07LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDJCO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vWpo4WARzMAG2dBZDZ1MTcHbwxDVHLp1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0kqZE3LWAdmQmGlgtZqcLIwLHMDNLtMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8N0E5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy34NW1CcmRHeHFoepJhg9JHUEJqU0d0LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDMCO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vgS1Cc0lxxLRHVHJRREtjRpVEYtZWOU1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwzQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9hYZtE2NDp2gFkqxjMONV3vRtUwRp7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8MEE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3YNLhVgFUyM1dpg9ZHLHo4QWJQdVVpLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDRCO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vWVE2Sn7xTVZ2djtFV0ZCMtMfTVkDZE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHw0QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4R7OU82c9VpVUtlLBUwOEhfULGuMp7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8MUE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy84ZWRJLi1oMLJOcAFTL1kOOHElTV87LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDVCO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vNjU1c4plxEJpSAJGRpJFMFMLc0UlOU1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHw1QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1NzVEdKeDhCcmtig1UagmMoRWkhxjtMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8MpE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3JVU09eE7ERnVIVVM6ZLdIMnb0gtMOLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDZCO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vQVMZOEF9L0E9UnhNgztvep1uWFMEZE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHw4QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4lWczRFLFF6YjElen7OTVMzeVb9Z9RMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8M0E5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3ENDtDLEkOVAE4Rpt1YUkVVVMqZ4E7LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDdCO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vdpZTA1ZHRUaWVV8ldnh0ZEdmStkHOU1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHw9QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0afcWtuVF3wxmFtxtV6Q9dSeFRYd9RMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8OEE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3KM9tLU9MkcHt1cC04L422Qpb1UttOLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDhCO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vM9JYxFJMUAE2xS1fg4lyxEhRRB7udE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHw2QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzMvdnFOSFk1LHpzMHMrUjtMeEFYMU7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8OUE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3xSWaBOWVuxEU9xWd6LU3jWBdTWnROLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDtCO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vRAMzc0RtSFZQQtkmYpMvS9kARmRVdE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHw7QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzQ0Q9ZCUHdnZtVMeB71xn1oYVhAQU7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLGGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vWHRkYLMxA01LSLtyLjhMLEY4xW04Lp1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaNEI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8yNjRLU4MFNtIwM0U2RWIlV436MthpLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDEwQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT03VU4cyMUsld9RpWUaqODFsZAFQQztMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLFGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8veB31LBZvZploS01EWBJAVFRUgEJTdE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaNUI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3TgBIzNndqeBFSY1Y7RLY4N0RId0ROLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDEaQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0tYSpVzRi1GM1GRNERAOHMjg0VfLWRMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLJGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vQjJPeLdFUVZ1g9dWVFt0Yt87L1UaLp1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaNpI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3yUtV0dLGvRnhlcjZ6StRNYn7Ogjb7LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDEyQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0JZdmGjLLEaTUFjYLJleHV9xjIaRE7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLMGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vMjUlS4h7Y1Xyx4ksettieEdMMLhkZE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaN0I5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3DOWJmRtXyU0IwepZtenR0RWRFMDMOLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDEzQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4Mrd1FFV9MQct3CSBwlNBliOBtRVU7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLRGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vVWc1eDUwxU3rSjJVNBJTcLVySAJOZE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaMEI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy32OUkDVFdBgAZPg9h1ZEEwM9o9cU7OLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDE0QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9VtL9FWZnMNWi1nOLGpgERUNAJUVztMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLVGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vUpJGLDblU1JLcEMOSnaqZp87RndqdE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaMUI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8zL4VqM9MYRzVwY9FLYLVfNLZVgWF0LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDE1QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4REd0Y4TLFHVtVLepFod4kNMBhKOWRMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLZGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vWUdoeDRyQWaLRUVFU9N9WLZILVZyOU1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaMpI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3zeFZQcEdpcWajY001N07OV1RIRzI7LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDE4QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzhjVW7PRERpYVFTcEaDTLtscLFfUp7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLdGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vLUsySthoNLRIZp79QAJORDhWWth1dE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaM0N5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3hQ1dYZVZBSHRQV9JBA47oWBFULAkOLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDE9QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTy1ix0M7d4tRgmR0ZLR7A0JCWtR4YztMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLhGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vMLX1SB7DUmJjc4lxZUaMSAplY0aPLp1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaOEI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3LRzJuN1RBeBsaLptyRmVaSBZ6OBJpLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDE2QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1XyxzZBWVhYNVkEQ4ZNZ9JIcVJwxp7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NLtGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vSBRUL9VWNtF4AzYlZHREOWFGNt3tLp1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwaOUI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8yVUMNeEY2Q4o9RtGvUAd4xHFtUpVOLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDE7QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9d2Q4wwOAZjdEaCx0JqQUkOeEZfME7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjGGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vM9U7L1GDLntJcLFQMzd4NzJ9eplnOU1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyNEI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3qgy1zWVt6gVRmVmGxLWR1UpR1gVGOLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDIwQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4ZyxzIwZ0o0ZnJ4Y1kWLthPLzdxV4RMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjFGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcmtNYpN2Zmp0UDYlQ0d1VUlKSE7vLp1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyNUI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3aUntLc9ZOZUaHgEZ2ZVGPQ0J9VVMpLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDIaQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4tyQ4M6WBVMYWd2gjZlRpdRStGZx9RMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjJGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vgDFMxFE1xBYzeEtwgFhJTVVsYAo0ZE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyNpI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3DNpczA4RtV0lpg4MocBVCZp3KLFd0LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDIyQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT424UFdxg9UadVdLL47Fg1RJNC1OWHRMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjMGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vLzhEYjGtN4VlREwwLHMaQpaVdDGYdE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyN0I5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3KSVJGRLF6UEtHWpYldpdugpVUdnapLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDIzQzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0tKU43aRDGwxAb2YVb4ctkxc0ZEMHRMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjRGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vUDQyWC1DSWazYAhPZHFsUjZuc9FmdE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyMEI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy82UthvYmkGRDZYL4tkxy1pMnRfxn30LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDI0QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0dDM0lLYWtILndrUDZSxn8lSDZUxjtMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjVGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vM1dnc0ZGei1ySW32SAMEY4RCxHVDdE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyMUI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy81gW1oeHJOZzQ2ZpMwcF81ZFR1xFI7LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDI1QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4dZUDdxVEMLU43jWBJvWnRBL1RMTU7MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjZGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vL4ElNB3LOWtALmFCS1JsS1tZejGWOU1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyMpI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy37xUhWWnbwVUdHcHZOSWVEctdZL1JpLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDI4QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1GWgp1MS1IlgLdfSARyUpVqdVJWNjtMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjdGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vWFtGMBV4SAU7L4FCY1VkdEJyU4NzdE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyM0I5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy34g01sRW7RYUs9TLIwVARVRUhQR07OLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDI9QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0czZAFFVAtMVFtwZFh9eUl2MUJwQWRMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjhGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vRUVPR4RRTVJhMy1qMBtRNDVZZtJpZE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyOEI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3VOUkfTVtBRDtJeE74ZWdNNzJPRAo7LVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDI2QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzdFMDU2TVb4RDR6VVF7Y1kWeUFBUnRMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjtGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcHo1NAUadjZzU0tUMLJ7LWk4dnRhZE1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwyOUI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3lxjEwWW7Nc43qVy1DcjVPNnJmxjdpLVRqLtkFVFtleVGPeLGsxWtwRn0wfDI7QzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1Z6VzV2gjJUZzFoLBRrNBlsdUdacnRMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8[/id]
Tag: , , , , ,
Xem phim Khuynh Thành Tuyệt Luyến |Thanh Cung Tuyệt Luyến 49/49
Xem phim Khuynh Thành Tuyệt Luyến |Thanh Cung Tuyệt Luyến 49/49 tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối