Xem phim Tùy Đường Diễn Nghĩa 62/62 (2013)

Diễn viên: Đỗ Thuần, Khương Võ, Nghiêm Khoan, Hồ Đông, Trương Hàn
Thông tin phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)


Đạo diễn: Chung Thiếu Hùng
Diễn viên: Đỗ Thuần, Khương Võ, Nghiêm Khoan, Hồ Đông, Trương Hàn
Quốc gia: Trung Quốc
Thể loại: Võ Thuật, Dã Sử - Cổ Trang
Thời lượng: 62 Tập
Năm: 2013

Giới thiệu phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)


Bộ phim "Tùy Đường Diễn Nghĩa" là bộ phim đầu tiên cổ trang của Trương Hàn, anh sẽ hóa thân thành nhân vật La Thành, một tướng quân văn hay giỏi võ. Luôn hết mình vì chiến nghĩa, ở đâu có bất công La Thành liền theo đạo nghĩa chống lại những bất công ấy. Hình ảnh vị tướng quân luôn mặc quân phục màu trắng lưu danh tới ngày nay. Anh là vị anh hùng thứ 7 của đời Tùy và cái chết đến với anh khi anh còn rất trẻ...

Hình ảnh phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)

Hình ảnh phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)

Hình ảnh phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)

Hình ảnh phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)

Hình ảnh phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)

Hình ảnh phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)

Hình ảnh phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)

Hình ảnh phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)Trailer phim Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)Xem phim online nhanh nhất tại http://phim.tructuyen.org/ | Xem tivi | Xem phim | Karaoke | Chat | hai hoai linh
[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cDRBU0lLOEpyx4l8NjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZjhkgHc2U4Q0UHM8NzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3MpJFSAI9Uy1pgLR8NyGpcDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WUF0ZUhYeAR0MW38MDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3V4kYMBk9MDh0Vmd8MLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gpl1dFQ2xLVjxpF8MjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SF3uY1MSStd9d1t8WBVlIEZ1gBw5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS3wTzFfdB7xdnkKNAZwNmJnxzMJxnaVdB74d9GfSjNyTUaYfDElLn3zdWI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUoaen8lR4kVWWJGfDI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU7JgBl0VLdUxVFMfDN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVRVVFhGWE3GUBaRfDQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVIyx9o4RjhoYWRjfDU5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVp1ctNwRWZPQzI2fDY5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAJPMUtfZE3yTAI0fDc5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU7DdplaNmGBLmFGfDb5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWVsN0loWEVRVzdMfDp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVRogHGqcHQ9cmFFfDEwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj14Yn2aWAozd0ZBNHwaNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZWkBZ4h0eVkOWnd8NLI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLGnZ0tuxnk2NzZGfDEzO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1hL1hnSFRPRHYlNHwaMDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3g01heFG1SthBA0t8NLU5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLI9d0daVVkTLmb2fDE4O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj16S9FRdB1feAZKd9waMzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xUFqVtpaZzGaVtt8NLb5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUMTdLpwRWMrZFcwfDE7O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ANWFteWlIWtkpRAwyNDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Vno1UFRxNBI9RjR8NzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WUF0ZUhYeAR0MW38NjE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVdaQnUzUS1rd13MfDIyO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1HSHdPULFrYAJGNHwyNzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xLI4RUdyNFFDMUV8NjQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWJmUzRrLzJwUDGvfDI1O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ogtZ0R1p1Un7xZ9wyMjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SHQ0SjX4ejtQV0t8Njc5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUkkgmdCZtd9xp7jfDI2O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1WRE8yQndwxFMhOHwyOLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3OU3kRAdReVtaUU18NzX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KARVx1tFN9GpgBMvfDNaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj11OARzUEh6dUlzg9wzNjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RV3KWAVRSmJyRnd8NzN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW8lxU19eDZlLBc0fDN0O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj16MC1DetkjxplIZ9wzMLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gFUzepZPdnRqVUF8NzY5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLXzxmdKVU7fZVtJfDN9O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ELEhEZ4daUFRnLAwzODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gpd2ZFFiR0luYWM8Nzp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU1pen3iLpMDx4w2fDQwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1jU1GNVHFQV0VOSAw0NLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Yi1GYzRHNLZTVFV8MDI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAp9QS1zWHc7RFGGfDQyO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj17M0Elc1h9OURQQAw0NzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RDduV1ozMWazNUt8MDQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLthTUMVcnaGQ07RfDQ1O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1OetZpcFMqxttsUAw0MjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RHRDZzMAR9UwYpV8MDc5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUFlY0ZTWtV6S0owfDQ2O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1TgLMfZ9c1Nmb4x9w0OLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3S01hZ9I2xFb4xHd8MLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWFBLFRuSUasMVZFfDUaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj19eWJJQ41QUncyNHw1NjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3YUalSUaPN9G1WmM8MLN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU1AVV3FNmhZeUFZfDU0O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1qZtV2MVGTxmhYx9w1MLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WtF4M482xFMzxVt8MLY5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVI1TLdfZmVYdtGmfDU9O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj17MFJAMmMpcW1rNHw1ODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3S4dWWUo2MLRPdUF8MLp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAhoWmksZW76WU3zfDYwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0zcAk1U0VWg4lzSAw4NLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3YAhWRmQ1VEtFL4d8MjIlRW7pO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1YxAplQzF1d0ZPg9w=[/id]
Tag: , , , , , ,
Xem phim Tùy Đường Diễn Nghĩa 62/62 (2013)
Xem phim Tùy Đường Diễn Nghĩa 62/62 (2013) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối